SÕIDUKI RENDILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

  • B-katekooria juhtimisõigus rohkem kui 2a

  • Läbisõidupiirang: 1500 km nädalas (6000 km kuus)

  • Deposiit al. 100 € 

  • Renditasu makseviis on ettemaks

  • Omavastutus on 520 €

1. Üldsätted

1.1. Sõiduki rendilepingu kohaselt kohustub Rendileandja andma Rentnikule lepingus toodud tingimustel kasutamiseks Sõiduki (Lepingu eseme).

1.2. Peale Lepingu allkirjastamist ja jõustumist tasub Rentnik tagatisraha ja esimese osamakse (nädala Renditasu). Rentniku poolt esimese osamakse ja/või tagatisraha tasumata jätmisel loetakse Leping lõppenuks.

1.3. Rentnik kohustub maksma Renditasu kogu lepinguperioodi eest, Rentnik maksab Renditasu iganädalaste maksetena. Sõiduki, samuti muu koos sõidukiga Rentniku valdusesse antud eseme või dokumendi (päraldis) ennetähtaegsel tagastamisel ei ole Rentnikul õigust nõuda ettemakstud Renditasu tagastamist.

1.4. Leping kehtib alates selle allkirjastamisest kuni sõiduki tagastamiseni Lepingus märgitud ajal ja tagastamiskohas. Sõiduki iga kasutuspäeva pikkuseks arvestatakse 24 tundi.

1.5. Sõidukit saab rentida vähemalt 19-aastane isik, kellel on vähemalt üheaastane juhistaaž ning Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba. Samad tingimused kehtivad ka Lepingus näidatud teise juhi suhtes. Lepingu sõlmimisel tuleb Rendileandjale esitada juhiload (ei aktsepteerita ajutisi juhilube) ning kehtiv pass või ID-kaart.

1.6. Lepingu sõlmimisel tasub Rentnik tagatisraha. Rendileandja pretensioonide puudumisel tagastatakse tagatisraha Rentnikule 3 tööpäeva jooksul peale sõiduki tagastamist.

1.7. Kui Lepingu mõni säte osutub Eesti Vabariigi seadustega või muude õigusaktidega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Lepingu sätete kehtivust.

1.8. Kõik pooltevahelised teated seoses Lepinguga esitatakse kirjalikult Lepingus toodud aadressidel, kiireloomulistel juhtudel võib teated edastada e-postiga.

2. Sõiduki üleandmine ja tagastamine, sõiduki kasutamise tingimused

2.1. Sõiduki üleandmisel-vastuvõtmisel lähtuvad pooled käesolevast Lepingust.

2.2. Sõiduki ja selle juurde kuuluva dokumentatsiooni vastuvõtmisel kohustub Rentnik tutvuma Sõiduki tehnilise seisukorraga ning kaasa antava dokumentatsiooniga. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Rentnik, et ta on Sõiduki üle vaadanud ning tal puuduvad pretensioonid.

2.3. Sõiduki üleandmisel ja vastuvõtmisel fikseeritakse Sõiduki seisukord ning esinevad puudused.

2.4. Rendileandjal on õigus igal ajal kontrollida ja vaadata üle Sõiduki seisukorda. Kui Sõiduki kontrollimise vajaduse põhjustas Rentniku poolt käesoleva Lepingu mittetäitmine või mittekohane täitmine, kohustub Rentnik koheselt ja täielikult tasuma Rendileandja poolt kontrollimisega seotud kulutused.

2.5. Rendileandjale tagastatav Sõiduk peab olema samas kompleksuses ning sisaldama Sõidukiga kaasa antud või sellele paigaldatud lisaseadmeid, dokumentatsiooni  ning Rendileandjale kuuluvaid parendusi. Rentniku poolt üleantaval sõidukil ei tohi olla kahjustusi ja ta peab olema tehniliselt korras. Lubatud on normaalne kulumine, normaalse kulumise määramisel lähtutakse vaidluste korral AMTEL-i poolt välja antud „Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist“.

2.6. Kui Sõiduki tagastamisel Sõiduki seisund ei vasta Lepingus ettenähtud tingimustele, on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale kõik kulud, mis on vaja teostada viimaks sõiduki vastavasse seisu.

2.7. Sõiduk antakse üle ja tagastatakse puhtana ja puhastatuna (nii sise- kui välispuhastus).  Käesoleva nõude mittetäitmisel kohustub Rentnik tasuma 15 eurot välipuhastuse eest ning 15 eurot salongipuhastuse eest. Rendileandjal on õigus eeltoodud summa maha arvestada tagatisrahast.

2.8. Sõiduk antakse üle täispaagiga. Rentnik kohustub tagastama Sõiduki samuti täispaagiga ning tankima ainult käesolevas Lepingus viidatud (välja toodud) kütust. Rentnik on kohustatud Rendileandjale hüvitama kahjud täies ulatuses seoses vale oktaanarvuga või kütuseliigiga kütuse ja/või ebakvaliteetse kütuse tankimisega Sõidukisse. Sõiduki tagastamisel mittetäielikult täidetud paagiga kohustub Rentnik tasuma puuduva kütuse maksumuse ja lisaks leppetrahvi summas 15 eurot. Rendileandjal on õigus eeltoodud nõuded maha arvestada tagatisrahast.

2.9. Kui Rentnik ei tagasta Lepingu lõppemisel nõuetekohaselt Sõidukit, on Rendileandjal õigus nõuda iga viivitatud päeva eest renditasu topeltsuuruses. Kui Rentnik hülgab Sõiduki, hüvitab ta Rendileandjale kahju täies ulatuses, vajadusel tasudes Sõiduki maksumuse.

3. Rentniku õigused ja kohustused

3.1. Rentnikul on õigus kasutada Sõidukit üksnes sihtotstarbeliselt, korralikult ja heaperemehelikult. Sõidukit tuleb juhtida ja kasutada vastavalt valmistajatehase juhendile. Sõidukit on keelatud kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks, teiste transpordivahendite pukseerimiseks, operatiivsõidukina, õppesõiduks, võidusõiduks, spordivõistlusteks ja –treeninguteks ega muul erilisel ja/või tavapäratul eesmärgil.

3.2. Sõidukit võib kasutada ainult teedel, mis on “teeks” Eesti Vabariigi seadusandluse tähenduses.

3.3. Sõiduki kasutamisest saadav võimalik tulu  kuulub Rentnikule.

3.4. Rentnik võib Sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui käesolevas Lepingus on vastav märge (õigus on loovutada juhtimine ainult käesolevas Lepingus toodud kolmandale isikutele). Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, kohustub Rentnik tutvustama talle käesoleva Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentniku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse (ja tegevusetuse) eest nagu enda tegevuse ja tegevusetuse eest.

3.5. Sõidukit parkides ja/või Sõidukist lahkudes on Rentnik kohustatud lukustama Sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Öisel ajal on soovitatav parkida Sõiduk valvega parklas.

3.6. Rentnik on kohustud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

3.7. Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale kõikide rendiperioodil esitatud trahvi- ja muude nõuete eest täies ulatuses (sealhulgas, kuid mitte ainult, valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine ja hoiatustrahvid jne). Rendileandjal on õigus eeltoodud nõuded Rentnikult sisse nõuda 36 kuu jooksul, juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendileandjale tasunud, samuti kohustub Rentnik tasuma sellisel juhul leppetrahvi sissenõutava nõudega võrdses summas.

3.8. Rentnik kohustub informeerima Rendileandjat viivitamatult (sh. esitama kirjaliku seletuse), kuid mitte hiljem kui ühe päeva jooksul, kui:

3.8.1. Sõiduk läheb kaotsi, kahjustub, hävib osaliselt või täielikult;

3.8.2. kahjustub või läheb kaotsi Sõiduki dokumentatsioon, lisavarustus jms;

3.8.3. toimub Sõidukiga seotud liiklusavarii.

3.8.4. Sõiduki valdamisel ja/või kasutamisel tekib kahju kolmandatele isikutele ja/või Rendileandjale.

3.9. Liiklusavarii ja varguse puhul on Rentnik kohustatud juhtunust nõuetekohaselt teavitama Politseid ja/või Päästeametit (kui seadusest tuleneb antud kohustus), liiklusavarii korral kohustub Rentnik täitma teatise liiklusõnnetusest (märkima õnnetuse asjaolud, tunnistajate ja õnnetuses osalejate andmed ning allkirjad, süüdiolev isik ja süütunnistus jms).

3.10. Rentnik peab tegema kõik temast oleneva, et vältida sõiduki kasutamisel ja valdamisel kahju tekkimist Rendileandjale või kolmandatele isikutele.

3.11. Rentnik on kohustatud hooldama sõidukit heaperemehelikult ja kõrvaldama omal kulul tavapärase korrashoiuga kaasnevad puudused.

3.12. Rentnik tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootoriõli ja jahutusvedeliku olemasolu, Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ja rooliseadmete korrasolekut. Ka enne igakordset sõidu alustamist on juht

kohustatud veenduma sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel tuleb sõit kuni vea kõrvaldamiseni katkestada.

3.13. Rentnik kohustub tasuma Sõiduki kütusekulu ning jooksvate kulude (näiteks klaasipesuvedelik jms) eest rendiperioodil. Kui Sõiduki kasutusega kaasnevad tasumisele kuuluvad maksud (parkimistasud, teedemaksud, kohalikud maksud jms), tasub need maksud Rentnik.

3.14. Rentnik kohustub tooma omal kulul auto hooldustööde teostamiseks Rendileandja poolt määratud esindusse.

3.15. Juhul, kui Rentnik on Sõiduki tagastamise hetkel ületanud Lepingus kokkulepitud läbisõidupiirangut, kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale läbisõidupiirangu ületamise eest leppetrahvina null koma kaks (0,2) eurot iga läbisõidupiirangut ületava kilomeetri kohta.

3.16. Rentnik kohustub kasutama Sõidukit ainult Eesti Vabariigis. Kui ilmneb, et Sõidukit on kasutatud väljaspool Eesti Vabariiki, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale tekkinud kahju ning tasuma leppetrahvi summas 420 eurot.

3.17. Rentnik kohustub Rendileandjat informeerima 1 tööpäeva jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui:

3.17.1. muutub Rentniku aadress, sisevahendite numbrid, e-maili aadress jms;

3.17.2. kohtusse esitatakse avaldus Rentniku pankroti väljakuulutamiseks;

3.17.3. leiavad aset muud olulised sündmised, mis mõjutavad Lepingu tingimuste täitmist Rentniku poolt.

4. Rentniku vastutus

4.1. Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui Sõiduk on Rentniku valduses.

4.2. Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile ja/või selle seadmetele, lisavarustusele, dokumentatsioonile tekitatud kahju eest, kui:

4.2.1. Sõidukile ja Rendileandjale on tekitatud kahju tahtlikult ja/või Rentniku süül;

4.2.2. Sõidukit on juhitud/kasutatud alkoholijoobes või mõne narkootilise aine mõju all;

4.2.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja/või seadusevastastel eesmärkidel (näiteks kuriteo sooritamisel jms);

4.2.4. Sõidukit on kasutatud mittevastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;

4.2.5. Sõidukit on kasutatud käesoeva Lepingu tingimusi rikkudes;

4.2.6. Rentniku hooletuse ja/või ettevaatamatuse tõttu on Sõiduki dokumentatsioon ja/või Sõiduki võtmed, immobilaiser jms kaotsi läinud või Rentnikult varastatud;

4.2.7. Rentniku hooletuse (sh p 4.2.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;

4.2.8. Sõidukiga on sõidetud tühja rehviga.

4.3. Rentnik on kohustatud Rendileandjale hüvitama:

4.3.1. Sõidukile või selle seadmetele (sh lisavarustusele, dokumentatsioonile) tekitatud kahjustused täies ulatuses vastavalt Rendileandja asukohajärgse Sõiduki ametliku müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale

4.3.2. Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse, dokumentide maksumuse täies ulatuses punkti 4.3.1. kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga. Eeltoodud juhul kohustub lisaks Rentnik Rendileandja nõudmisel tasuma leppetrahvi 420 eurot iga puuduva eseme kohta.

4.3.3. Käesoleva Lepingu punktis 4.2. toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale saamata jäänud tulu vastavalt Rendileandja hinnakirjale kuni Sõiduki sõidukorda viimiseni või Sõiduki turuhinna hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses.

4.3.4. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju hüvitatakse kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma omavastuse summad.

4.4. Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki kui kõrgema ohu allika poolt tekitatud võimaliku kahju eest.

5. Rendileandja õigused ja kohustused

5.1. Rendileandja kohustub andma Rentnikule üle töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumenditega kokkulepitud ajal ja kohas. Rendileandja kohustub Sõiduki lepingu lõppemisel vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas.

5.2. Rendileandja kohustub teostama sõiduki regulaarset tehnilist hooldust. Rendileandjal on õigus igal ajal kontrollida sõiduki seisundit ja korrashoiu tagamist. Tehnilise hoolduse või muu tegevuse asukoht, tingimused ja ulatus on Rendileandja otsustuspädevuses.

5.3. Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt Rentnikule tekkida võivate kahjude eest, mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivititusega seoses Sõiduki rikkega ja/või vajalike hooldus- ja remonditööde teostamisega.

5.4.  Kui sõiduki rikkes puudub Rentniku süü, võib ta nõuda Rendileandjalt 10-protsendilist hinnaalandust kogu lepingu aja eest või tagastada sõiduki ja nõuda selle asendamist teisega.

5.5. Rendileandja kohustub kogu rendiperioodi ajal kindlustama Sõiduki kohustuliku- ning vabatahtliku kindlustusega (kaskokindlustus) Rendileandja kulul. Kaskokindlustuse omavastutuse määr on 520 eurot.

6. Lepingu ülesütlemine, Sõiduki ennetähtaegne tagastamine

6.1. Rendileandjal on õigus Leping üles öelda, kui:

6.1.1. Rentnik on käesolevas Lepingus või muudes Rendileandjale esitatud dokumentides andnud Rendileandjale väärinformatsiooni;

6.1.2. Rentnik on jätnud tasumata vähemalt ühe rendimakse;

6.1.3. Sõiduki väärtus väheneb Rentniku tahtliku tegevuse või tegevusetuse tulemusena;

6.1.4. Rendileandjal on alust arvata, et Sõidukit kasutatakse ebaseaduslikult või kasutusnõudeid eirates;

6.1.5. Rentnik hoiab kõrvale Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmisest ning jätab need täitmata ka pärast Rendileandja meeldetuletust;

6.2. Lepingu punkti 6.1. alapunktides märgitud tingimustel Lepingu ülesütlemisest teatab Rendileandja vähemalt 1 kalendripäeva ette, etteteatamine võib olla teostatud e-maili teel.

6.3. Kui Rendileandja ütleb Lepingu üles Rentniku süülise käitumise tõttu, on Rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama kõik põhjendatud kulud, mida Rendileandja kannab seoses Lepingu ülesütlemisega.

6.4. Lepingu ülesütlemisel kohustub Rentnik viivitamatult Sõiduki valduse Rendileandjale üle andma, vastavalt Rendileandja poolt määratud kohale ja kellaajale. Kui Rentnik ei anna Sõidukit nõuetekohaselt üle ning Rendileandja kannab seoses Sõiduki valduse ülevõtmisega lisakulusid, on Rentnik kohustatud eeltoodud kulutused Rendileandjale hüvitama. Lisaks on Rendileandjal õigus nõuda sellisel juhul leppetrahvi kuni 200 eurot.

6.5. Lepingu lõpetamine enne Lepingus määratud tähtaega ei vabasta Rentnikku rendimaksete tasumisest kuni rendilepingu kokkulepitud tähtaja saabumiseni. Ka juhul, kui Rentnik ise tagastab Sõiduki ühepoolselt enne Lepingus määratud tähtaega, ei vabasta see Rentnikku rendimaksete tasumisest kuni kokkulepitud lõpptähtpäeva saabumiseni, välja arvatud kui pooled ei lepi teisiti kokku.

6.6. Mõlemal poolel on õigus käesolev Leping olenemata põhjusest üles ütelda teatades sellest ette 7 kalendripäeva.

7. Lõppsätted

7.1. Käesolevat rendilepingut vaadeldakse kui kasutusrendi lepingut, mille osaks ei ole Rendilepingus märgitud vara (Sõiduki) omandiõiguse üleminek Rentnikule.

7.2. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mitte jõudmisel lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.

Uuendatud 12.10.2018

LAE ALLA TINGIMUSED